# بازی_عصر_پادشاهان

سقف لشکر کشی های همزمان در بازی کینگزارا

سقف لشکر کشی های همزمان در بازی کینگزارا به ازای هر سطح اردوگاه بصورت زیر می باشد : سطحاردوگاه      سقفلشکر کشیهمزمان1             4 2             8 3             12 4             16 5             20 6             24 7             28 8             32 9             36 10             40 11             46 12             52 13             58 14             64 15             70 16             76 17             82 18             88 19             94 20             100 برای ثبت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید